ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจภูธรตำบลเชียงกลม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

                 สถานีตำรวจภูธรตำบลเชียงกลม  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2510  โดยการช่วยเหลือขององค์การยูซ่อม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะต่อต้านอิทธิพลการแพร่ขยายและการก่อการร้ายของ  ผกค. ซึ่งแต่เดิมพื้นที่เขตรับผิดชอบของ  สภ.ต.เชียงกลม  เป็นเขตปฏิบัติการของ ผกค.มาก่อน  สภ.ต.เชียงกลม  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากชม  โดยห่างจากตัวอำเภอปากชม    30 กม.และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย ห่างจากตัวจังหวัดเลย  62  กม. สภ.ต.เชียงกลม ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากชม ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (สปปล.) โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน มีจำนวนพื้นที่รับ ผิดชอบ  540  ตารางกิโลเมตร

                  ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน เป็นป่าและภูเขาประมาณ  70  เปอร์เซ็นและเป็นพื้นที่ราบประมาณ  30  เปอร์เซ็น  แต่เดิมมีนายตำรวจชั้นประทวนยศ จ่าสิบตำรวจหรือนายดาบตำรวจ เป็นหัวหน้าสถานีปกครองดูแล ต่อมา เมื่อ 1  กรกฎาคม 2528  ได้ยกฐานะให้มีอำนาจในการสอบสวนด้วยตนเอง โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีในการบริหารงานและการปกครองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

2.  อาณาเขตติดต่อของ สภ.ต.เชียงกลม

                   -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย

-  ทิศใต้       ติดต่อกับเขตตำบลนาดอกคำ   อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี

-  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตอำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย

3. การคมนาคม  มีถนนที่เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางคือ

                3.1 ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2108  สายอำเภอปากชม  -   บ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง  64  กม.(บ้านธาตุ  -   สภ.ต.เชียงกลม 34  กม. และสภ.ต.เชียงกลม  -   อำเภอปากชม  30  กม. ) เป็นถนนลาดยางแอลฟรั้นตลอดสาย

                3.2  ถนน รพช. มี  3  สาย  (ถนนดินแดงลูกรัง และลาดยางเป็นบางส่วน)

-  ถนน  รพช. สายบ้านชมน้อย      -    บ้านห้วยผักกูด  ระยะทาง  13  กม.

- ถนน  รพช. สายบ้านเชียงกลม   -     บ้านห้วยนา  ระยะทาง  16  กม.

-  ถนน   รพช. สายบ้านกลาง         -     บ้านเลิง  ระยะทาง   15  กม.

4. การปกครองและจำนวนประชากร

             4.1 การปกครอง ดูแลของ  สภ.ต.เชียงกลม  จำนวน  3  ตำบล   22  หมู่บ้าน  ทั้งเขตเทศบาลและเขตพื้นที่  อบต.  ดังนี้

- เขตเทศตำบลเชียงกลม มี   3   หมู่บ้าน

- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม               มี      10   หมู่บ้าน

-  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน            มี      6     หมู่บ้าน

-  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ มี      6     หมู่บ้าน

             4.2  จำนวนประชากร  ที่อยู่ในการปกครองดูแล   3   ตำบล  จากสถิติทะเบียนราษฎร์ของอำเภอปากชม  ดังนี้

                  -   ประชากรทั้งหมดรวม        18,837                คน

                  -    ประชากรชาย                    9,558                   คน

                  -    ประชากรหญิง                   9,279                  คน

                  -   จำนวนบ้านเรือน                 4,978                  หลังคาเรือน

                4.3  การประกอบอาชีพ  ราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ค่อนข้างไปทางอยากจน ประกอบอาชีพในการทำนา ,ไร่ข้าวโพด, ไร่มันสำปะหลัง,สวนมะขาม, สวนมะม่วง,และสวนผลไม้อื่น ๆบ้างเล็กน้อย,สวนยางบางแห่งตามไหล่เขาและที่ราบ การเกษตรส่วนใหญ่คอยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

                4.4  ด้านวัฒนธรรม  ราษฎรในเขตรับผิดชอบของ  สภ.ต.เชียงกลม  ส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานไว้อย่างดีอันสืบเนื่องมาจากสมัยล้านช้างโดยยึดถือหลักที่ว่า (ฮีตสิบสองครองสิบสี่)  กล่าวคือจัดให้มีงานตามประเพณีไทยนิยม เช่น งานสงกรานต์ งานบุญประจำปี ฯ การเป็นอยู่และการแต่งกายแบบง่าย ๆ ตามสภาพภูมิอากาศซึ่งอากาศส่วนมากมักจะหนาวจัดในฤดูหนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน

                4.5  ศาสนา  ราษฎรในเขตพื้นที่  สภ.ต.เชียงกลม ฯ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ อยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน

                     -  วัด   จำนวน                  17          วัด

                     -   สำนักสงฆ์   จำนวน      9           สำนัก

และยังมีวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพราะตั้งอยู่ในวนอุทยาน มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ คือ  วัดถ้ำแสงธรรมพรมมาวาส บ้านแก่ปลาปก  ตำบลชมเจริญ   อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

5.  หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                5.1  สถานีอนามัย  มี จำนวน    5  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยเชียงกลม,  สถานีอนามัยบ้านคอนสา, สถานีอนามัยบ้านห้วยบ่อซืน, สถานีอนามัยบ้านชมเจริญ, และสถานีอนามัยบ้านห้วยอาลัย

                5.2  สำหนักงานเทศบาลตำบล  1  แห่ง  คือ เทศบาลตำบลเชียงกลม

                5.3  องค์การบริหารส่วนตำบล   3  แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน และองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ

                5.3  สำนักงานพิทักษ์รักษาป่า  จำนวน    1  แห่ง คือ  หน่วย  ลย.  11  บ้านชมน้อย

                5.4  ด้านการศึกษา    -  มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  2   แห่ง คือ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา, โรงเรียนคอนสาวิทยา ซึ่งโรงเรียนเชียงกลมวิทยาเป็นโรงเรียน  1   อำเภอ   1  โรงเรียน (โรงเรียนในฝัน  )  1   ใน   700  ของประเทศ 

                -  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของสำนักงานการประถมจำนวน   15    แห่ง และ ในจำนวน  15  แห่ง  นั้น

                -  มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  3  แห่ง

                -  มีโรงเรียนที่ทำการสอนโดยครูที่เป็นข้าราชการตำรวจตะเวนชาย  2  แห่ง (รร.ตชด.)คือ รร.ตชด.บ้านนกปีด และ รร.ตชด.ฮิลมาณ์พาเบิล บ้านเหมืองทอง

                5.5  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอนุญาต  จำนวน   2   แห่ง